Strategisk utveckling

Med strategisk utveckling menar vi förmågan att få igång en rörelse i organisationen kring en viktig frågeställning.

Vårt bidrag inom strategisk utveckling handlar ofta om att hitta vägar och metoder som för samman angelägna frågeställningar med lösningar och aktörer, så att personer i verksamheten kan börja handla och gå framåt.

Identifiera rätt utmaning

Ofta följs vi åt under en längre tid, ett år och ibland flera år. Oftast handlar det om att hitta sätt som möjliggör problemlösning, involvering, lärande, utforskande och beslut om verksamhetens mest strategiska frågor.

Rent konkret innebär arbetet ofta planering och genomförande av intressentintervjuer, workshops, chefsmöten, ledningsgruppsutveckling, konferenser eller andra former av möten.

I vissa fall är vi rådgivare ”bakom scenen ”till en senior ledare kring ett strategiskt utvecklingsinitiativ, som själv initierar och driver utvecklingsarbete i den egna verksamheten.

Vi drar nytta av både verksamhetens och våra egna kunskaper, erfarenheter och nätverk för att hitta lösningar som för verksamheten framåt.

Tillsammans med klienten utforskar vi och vrider och vänder på verksamhetens utmaningar. Utifrån den gemensamma förståelse som skapas hittar vi möjliga vägar och metoder för att gå framåt.

Hitta vägen framåt

Vi vill arbeta med dem som verkligen vill åstadkomma viktiga saker.

Våra klienters och våra egna höga ambitioner bidrar till att inspirera och utmana varandra till att hitta pragmatiska, innovativa och kraftfulla vägar framåt för att stödja och accelerera utvecklingen.